Javna nabava

OPĆI I KONTAKT PODACI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci…) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:
GORANSKI SPORTSKI CENTAR d.o.o.

Školska 24, 51 300 Delnice

OIB: 54671320850
Telefon: 051/812-488
Glavna adresa naručitelja (URL): www.gsc-pgz.hr

 

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA SA VAŽEĆIM CERTIFIKATOM U PODRUČJU JAVNE NABAVE

  1. Damir Majnarić

Stručni suradnik za infrastrukturu

Telefon: 051/812-488

E-mail adresa: dmajnaric@gsc-pgz.hr

  1. Jelena Muhvić

Stručni suradnik ta sport i turizam

Telefon: 051/812-488

E-mail adresa: jmuhvic@gsc-pgz.hr

 

SUKOB INTERESA:

Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) Goranski sportski centar d.o.o. Delnice kao javni naručitelj objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA
s kojima Goranski sportski centar d.o.o. Delnice sukladno odredbama čl.  75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

– International trading & tourism company d.o.o. , Drage Šćitara 5, 51 300 Rijeka
PLAN NABAVE

1. Izmjena i dopuna Plana nabave Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

Javna nabava za 2016.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske) javni naručitelj, Goranski sportski centar d.o.o. objavljuje REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA.

 

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Telefon 051 812 488
Fax: 051 812 488
Uprava
Goranski sportski centar d.o.o