Javna nabava

OPĆI I KONTAKT PODACI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci…) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:
GORANSKI SPORTSKI CENTAR d.o.o.

Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, 51 300 Delnice

OIB: 54671320850
Glavna adresa naručitelja (URL): www.gsc-pgz.hr

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA SA VAŽEĆIM CERTIFIKATOM U PODRUČJU JAVNE NABAVE :

Martina Pleše, struč. spec. oec, voditelj komercijalnih poslova

SUKOB INTERESA :

Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) Goranski sportski centar d.o.o. Delnice kao javni naručitelj objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA
s kojima Goranski sportski centar d.o.o. Delnice sukladno odredbama čl.  75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

– International trading & tourism company d.o.o. , Drage Šćitara 5, 51 000 Rijeka

1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

4. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

5. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

6. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

Plan nabave Goranskog sportskog centra za 2019. Isti je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave na linku:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave 2019

1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

Plan nabave 2018

1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

4. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice – objavljeno u EOJN

Plan nabave 2017

1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

Javna nabava za 2016.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar ugovora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice za 2021. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice za 2020. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice  za 2018. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice  za 2019. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2017. GODINU


POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Predmet nabave: Nabava usluge stručnog nadzora građenja i vođenja projekta rekonstrukcije žičare Radeševo na RSRTC Platak

Evidencijski broj nabave: 011/2021

Rok za dostavu ponuda: 15. travnja 2021. u 12:00 sati

Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0011767

 Arhiva

Telefon
Fax:

Goranski sportski centar d.o.o
Skip to content