Javna nabava

OPĆI I KONTAKT PODACI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci…) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:
GORANSKI SPORTSKI CENTAR d.o.o.

Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, 51 300 Delnice

OIB: 54671320850
Telefon: 051/812-488
Glavna adresa naručitelja (URL): www.gsc-pgz.hr

 

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA SA VAŽEĆIM CERTIFIKATOM U PODRUČJU JAVNE NABAVE

1. Jelena Muhvić – Stručni suradnik ta sport i turizam

Telefon: 051/812-488

E-mail adresa: jmuhvic@gsc-pgz.hr

 

SUKOB INTERESA:

Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) Goranski sportski centar d.o.o. Delnice kao javni naručitelj objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA
s kojima Goranski sportski centar d.o.o. Delnice sukladno odredbama čl.  75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

– International trading & tourism company d.o.o. , Drage Šćitara 5, 51 300 Rijeka

PLAN NABAVE

Plan nabave Goranskog sportskog centra za 2019. Isti je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave na linku:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave 2019

1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

Plan nabave 2018

1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

4. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice – objavljeno u EOJN

Plan nabave 2017

1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

Javna nabava za 2016.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar ugovora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice  za 2018. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice  za 2019. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2017. GODINU

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

 

Predmet nabave: Izgradnja sustava za zasnježenje u regionalno sportskom i turističkom centru (RSRTC) Platak u Općini Čavle u Primorsko-goranskoj županiji

Evidencijski broj nabave: 029/2018

Rok za dostavu ponuda: 29.08.2018. u 10,00 sati:

Objava: 2018/S 0F2-0021737

 

Arhiva

Telefon 051 812 488
Fax: 051 812 488
Uprava
Goranski sportski centar d.o.o