Natječaji

Delnice, 9. kolovoza 2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VODITELJA RSRTC PLATAK

za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto
– Jedan (1) IZVRŠITELJ

Opis radnog mjesta voditelja Platka:

– vodi komercijalnu strategiju,
– korespondira s klijentima,
– vodi brigu o imovini,
– vodi prodaju putem odnosa s klijentima,
– poboljšava učinkovitost Društva,
– vodi i razvija ekonomsku aktivnost,
– administrativni poslovi,
– planira, organizira i kontrolira rada djelatnika u RSRTC Platak,
– koordinira i organizira dnevne zadatak,
– vrši analizu ostvarenja planova i izrada prijedloga mjera za poboljšanje,
– prodaja karata,
– drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva,
– rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima.

Uvjeti za radno mjesto:

– VŠŠ/bacc.,VSS/mag./struč.spec. – završen integrirani sveučilišni studij, preddiplomski, diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
– Dvije (2) godine radnog iskustva
– Poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje – MS Office paket (Word, Excel, Power point)
– Poznavanje jednog stranog jezika
– Vozačka dozvola B- kategorije
– Komunikativnost
– Odgovornost
– Poduzetnički duh
– Sklonost planiranja i organiziranja
– Vještina komuniciranja i fleksibilnost

Prednosti:

– radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
– položen ispit za rad na žičarama – iskustvo rada na žičarama
– preporuka o iskustvu u organizaciji aktivnosti
– iskustvo u rukovođenju administrativnih poslova
– aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu

Vrsta zaposlenja: Radni odnos na određeno vrijeme.

Na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– Zamolbu
– Životopis s kontakt podacima
– Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
– Presliku osobne iskaznice
– Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a
– Dokaz o zadovoljavanju uvjeta i ostalih zahtjeva iz ovog natječaja

Natječaj je otvoren od 9. do 19. kolovoza 2022.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, 51300 Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto Voditelja RSRTC Platak“, osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

——————————————————————————————————————–

Delnice, 12.11.2019.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO  IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

 IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

 • VIŠE IZVRŠITELJA

Opis radnog mjesta:

 • održavanje skijališta i žičara, prodaja karata, drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva i voditelja RSRTC Platak;
 • rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima

Uvjeti za radno mjesto:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren do 19.11.2019. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto na RSRTC Platak“ , osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati


———————————————————————————————————————————————————–

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO  IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

 IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

 • VIŠE IZVRŠITELJA

Opis radnog mjesta:

 • održavanje skijališta i žičara, prodaja karata, drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva i voditelja RSRTC Platak;
 • rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima

Uvjeti za radno mjesto:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren do 11.11.2019. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto na RSRTC Platak“ , osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

———————————————————————————————————————————————————–

Na temelju članka 423. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na sjednici održanoj 24.10.2019. godine donosi odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto direktora Goranskog sportskog centra d.o.o. i objavljuje:

NATJEČAJ

za imenovanje direktora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

Kandidat za radno mjesto direktora mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS/mag./struč.spec.- završen integrirani sveučilišni studij, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij pravnog ili ekonomskog usmjerenja
 • tri (3) godine iskustva na rukovodećem radnom mjestu,
 • poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje,
 • poznavanje jednog stranog jezika.

Za direktora Društva ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Uz prijavu na natječaj, kandidat je dužan priložiti:

 • životopis s naglaskom na organizacijske sposobnosti,
 • izvornik ili presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvornik ili presliku domovnice i/ili osobne iskaznice,
 • izvornik uvjerenja/potvrde poslodavca kojom dokazuje 3 godine iskustva na rukovodećem radnom mjestu,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • izvornik ili presliku uvjerenja/potvrde ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računalnom programu za uredsko poslovanje,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika s priloženim dokazom,
 • program rada i razvoja Goranskog sportskog centra d.o.o. za naredno mandatno razdoblje.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Direktor Društva imenuje se na razdoblje od 4 godine. Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova direktora.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se, preporučeno poštom ili osobno, u roku 15 dana od dana objave natječaja, zaključno sa danom 08.11.2019. godine, na adresu:

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, 51 300 Delnice, s naznakom ”Prijava na natječaj za imenovanje direktora – ne otvarati”.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Odluka o imenovanju direktora donijeti će se najkasnije u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj i ista će se dostaviti svim kandidatima koji su ispunjavali formalne uvjete propisane natječajem.

———————————————————————————————————————————————————–

Delnice, 26.09.2019.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO  IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište.Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

 IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

 • VIŠE IZVRŠITELJA

Opis radnog mjesta:

 • održavanje skijališta i žičara, prodaja karata, drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva i voditelja RSRTC Platak;
 • rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima

Uvjeti za radno mjesto:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren do 04.10.2019. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto na RSRTC Platak“ , osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

Telefon
Fax:

Goranski sportski centar d.o.o
Skip to content