Ostali natječaji

PRAVILA PRIVATNOSTI

Goranski sportski centar d.o.o.
Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto
DOMAR – RADNIK NA ODRŽAVANJU OBJEKATAJEDAN IZVRŠITELJ

Opis radnog mjesta:

 • skrbi o tekućem održavanju objekata,
 • priprema sportske sadržaje za upotrebu,
 • vrši montažu i demontažu sportske opreme i borilišta
 • vrši košnju i jednostavne agrotehničke zahvate,
 • vrši pripremu za ličenje i ličenje,
 • strojno ili ručno održava čistoću u objektima,
 • prati rad postrojenja,
 • održava red i brine za sigurnost korisnika u objektu,
 • kontrolira ulazak i izlazak svih korisnika u sportske i prateće prostorije objekata,
 • vrši naplatu ulaznice za korisnike koji plaćaju ulaz,
 • daje potrebne obavijesti korisnicima,
 • vodi evidenciju korisnika i vremena korištenja te isto dostavlja na uvid Stručnom suradniku za upravljanje objektima u Delnicama i vođenje arhivske građe.
 • rad u smjenama, vikendom i praznicima

Uvjeti za radno mjesto:

 • SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjno tehničke struke
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren od 3.6.2022. do 13.6.2022. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto domar – radnik na održavanju objekata“, osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

———————————————————————————————————————————–

Goranski sportski centar d.o.o.
Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnike na određeno vrijeme za radno mjesto
IZVRŠNI RADNIK U RSRTC PLATAK – VIŠE IZVRŠITELJA

Opis radnog mjesta za izvršnog radnika u RSRTC Platak:

 • održavanje skijališta i žičara,
 • skrbi o tekućem održavanju objekata,
 • pripremanje sportskih sadržaja za upotrebu,
 • obavljanje poslova montaže i demontaže sportske opreme i borilišta,
 • obavljanje poslova košnje i jednostavne agrotehničke zahvate,
 • obavljanje poslova vezanih za pripremu za ličenja objekata i ličenje,
 • strojno ili ručno održavanje čistoće u objektima,
 • ostali poslovi po nalogu direktora.

Uvjeti za radno mjesto izvršnog radnika u RSRTC Platak:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole, poželjno tehničke struke
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti (za oba radna mjesta):

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren od 3.6.2022. do 13.6.2022. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto IZVRŠNI RADNIK U RSRTC PLATAK“ , osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
———————————————————————————————————————————–

Goranski sportski centar d.o.o.
Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto
VODITELJ RSRTC PLATAKJedan IZVRŠITELJ

Opis radnog mjesta voditelja Platka:

 • vodi komercijalnu strategiju,
 • korespondira s klijentima,
 • vodi brigu o imovini,
 • vodi prodaju putem odnosa s klijentima,
 • poboljšava učinkovitost Društva,
 • vodi i razvija ekonomsku aktivnost,
 • administrativni poslovi,
 • planira, organizira i kontrolira rada djelatnika u RSRTC Platak,
 • koordinira i organizira dnevne zadatak,
 • vrši analizu ostvarenja planova i izrada prijedloga mjera za poboljšanje,
 • prodaja karata,
 • drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva,
 • rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima.

Uvjeti za radno mjesto:

 • VŠŠ/bacc.,VSS/mag./struč.spec. – završen integrirani sveučilišni studij, preddiplomski, diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • Dvije (2) godine radnog iskustva
 • Poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje  – MS Office paket (Word, Excel, Power point)
 • Poznavanje jednog stranog jezika
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost
 • Poduzetnički duh
 • Sklonost planiranja i organiziranja
 • Vještina komuniciranja i fleksibilnost

Prednosti:

 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • položen ispit za rad na žičarama – iskustvo rada na žičarama
 • preporuka o iskustvu u organizaciji aktivnosti
 • iskustvo u rukovođenju administrativnih poslova
 • aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu

Vrsta zaposlenja: Radni odnos na određeno vrijeme.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Životopis s kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a
 • Dokaz o zadovoljavanju uvjeta i ostalih zahtjeva iz ovog natječaja

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (”Narodne novine” broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati / kandidatkinje koji se pozivaju  na  pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (”Narodne novine” broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama  Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidati / kandidatkinje koji se pozivaju  na  pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (”Narodne novine” broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, navedenim na stranicama  Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Natječaj je otvoren od 3.6.2022. do 13.6.2022. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, 51300 Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto Voditelja RSRTC Platak“, osobno ili poštom. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

———————————————————————————————————————————–

Goranski sportski centar d.o.o.

Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, 51 300 Delnice

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radna mjesta

 IZVRŠNI RADNIK U RSRTC PLATAK – JEDAN IZVRŠITELJ

BLAGAJNIK U RSRTC PLATAK – JEDAN IZVRŠITELJ

Opis radnog mjesta za izvršnog radnika u RSRTC Platak:

 • održavanje skijališta i žičara,
 • skrbi o tekućem održavanju objekata,
 • pripremanje sportskih sadržaja za upotrebu,
 • obavljanje poslova montaže i demontaže sportske opreme i borilišta,
 • obavljanje poslova košnje i jednostavne agrotehničke zahvate,
 • obavljanje poslova vezanih za pripremu za ličenja objekata i ličenje,
 • strojno ili ručno održavanje čistoće u objektima,
 • ostali poslovi po nalogu direktora.

Uvjeti za radno mjesto izvršnog radnika u RSRTC Platak:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Opis radnog mjesta za blagajnika u RSRTC Platak:

 • blagajničko poslovanje,
 • izdavanje računa korisnicima,
 • vršenje obračuna stanja blagajne,
 • daje nužne potrebne obavijesti neposrednim korisnicima,
 • ostali poslovi po nalogu direktora.

Uvjeti za radno mjesto blagajnika u RSRTC Platak:

 • SSS – završena gimnazija ili srednja škola društvenog, ekonomskog ili tehničkog smjera
 • Jedna (1) godina radnog iskustva na sličnim poslovima
 • Poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti (za oba radna mjesta):

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti za koje radno mjesto se prijavljuje.

Natječaj je otvoren do 4. svibnja 2022. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom:

 • za izvršnog radnika u RSRTC Platak: „Prijava na natječaj za radno mjesto izvršnog radnika u RSRTC Platak“ , osobno ili poštom.
 • Za blagajnika u RSRTC Platak: „Prijava na natječaj za radno blagajnika u RSRTC Platak“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 


 

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

 IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK – VIŠE IZVRŠITELJA

Opis radnog mjesta:

 • održavanje skijališta i žičara, prodaja karata, drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva i voditelja RSRTC Platak;
 • rad u posebnim uvjetima (hladnoća), rad u smjenama, vikendom i praznicima.

Uvjeti za radno mjesto:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren do 27. listopada 2021. godine odnosno do popunjenja radnih mjesta.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto na RSRTC Platak“, osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

———————————————————————————————————————————————————–

ZAKUP

———————————————————————————————————————————————————–

Delnice, 8.1.2021.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO  IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

 IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

 • VIŠE IZVRŠITELJA

Opis radnog mjesta:

 • održavanje skijališta i žičara, prodaja karata, drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva i voditelja RSRTC Platak;
 • rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima

Uvjeti za radno mjesto:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren do 15.1.2021. godine odnosno do popunjenja radnih mjesta.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto na RSRTC Platak“ , osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

———————————————————————————————————————————————————–

Delnice, 9.11.2020.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO  DOMAR – RADNIK NA ODRŽAVANJU OBJEKATA

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

DOMAR – RADNIK NA ODRŽAVANJU OBJEKATA

 • JEDAN IZVRŠITELJ

Opis radnog mjesta:

 • održavanje objekata kojima Društvo upravlja i okoliša objekata, prodaja karata, drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva i voditelja održavanja;
 • rad u smjenama, vikendom i praznicima

Uvjeti za radno mjesto:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren do 16.11.2020. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto domara – radnika na održavanju objekata“ , osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

———————————————————————————————————————————————————–

Delnice, 9.11.2020.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO  IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

 IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

 • VIŠE IZVRŠITELJA

Opis radnog mjesta:

 • održavanje skijališta i žičara, prodaja karata, drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva i voditelja RSRTC Platak;
 • rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima

Uvjeti za radno mjesto:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren do 16.11.2020. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto na RSRTC Platak“ , osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

 ———————————————————————————————————————————————————–

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO  IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

 IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

 • VIŠE IZVRŠITELJA

Opis radnog mjesta:

 • održavanje skijališta i žičara, prodaja karata, drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva i voditelja RSRTC Platak;
 • rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima

Uvjeti za radno mjesto:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren do 11.11.2019. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto na RSRTC Platak“ , osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

———————————————————————————————————————————————————–

Na temelju članka 423. Zakona o trgovački

Na temelju članka 423. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na sjednici održanoj 24.10.2019. godine donosi odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto direktora Goranskog sportskog centra d.o.o. i objavljuje:

NATJEČAJ

za imenovanje direktora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

Kandidat za radno mjesto direktora mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS/mag./struč.spec.- završen integrirani sveučilišni studij, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij pravnog ili ekonomskog usmjerenja
 • tri (3) godine iskustva na rukovodećem radnom mjestu,
 • poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje,
 • poznavanje jednog stranog jezika.

Za direktora Društva ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Uz prijavu na natječaj, kandidat je dužan priložiti:

 • životopis s naglaskom na organizacijske sposobnosti,
 • izvornik ili presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvornik ili presliku domovnice i/ili osobne iskaznice,
 • izvornik uvjerenja/potvrde poslodavca kojom dokazuje 3 godine iskustva na rukovodećem radnom mjestu,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • izvornik ili presliku uvjerenja/potvrde ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računalnom programu za uredsko poslovanje,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika s priloženim dokazom,
 • program rada i razvoja Goranskog sportskog centra d.o.o. za naredno mandatno razdoblje.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Direktor Društva imenuje se na razdoblje od 4 godine. Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova direktora.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se, preporučeno poštom ili osobno, u roku 15 dana od dana objave natječaja, zaključno sa danom 08.11.2019. godine, na adresu:

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, 51 300 Delnice, s naznakom ”Prijava na natječaj za imenovanje direktora – ne otvarati”.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Odluka o imenovanju direktora donijeti će se najkasnije u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj i ista će se dostaviti svim kandidatima koji su ispunjavali formalne uvjete propisane natječajem.

———————————————————————————————————————————————————–

Delnice, 26.09.2019.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO  IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište.Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

 IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

 • VIŠE IZVRŠITELJA

Opis radnog mjesta:

 • održavanje skijališta i žičara, prodaja karata, drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva i voditelja RSRTC Platak;
 • rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima

Uvjeti za radno mjesto:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren do 04.10.2019. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto na RSRTC Platak“ , osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

———————————————————————————————————————————————————–

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO : VODITELJ KOMERCIJALNIH POSLOVA

Goranski sportski centar d.o.o. Delnice, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

VODITELJ KOMERCIJALNIH POSLOVA

 • Jedan (1) IZVRŠITELJ

Opis radnog mjesta:

 • voditi komercijalnu strategiju
 • komunicirati i razgovarati sa klijentima
 • voditi brigu o imovini
 • voditi prodaju putem odnosa s klijentima
 • poboljšavati učinkovitost Društva
 • voditi i razvijati ekonomsku aktivnost,
 • administrativni poslovi,
 • nabava i prodaja
 • drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva

Uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag./struč.spec. – završen integrirani sveučilišni studij, preddiplomski, diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog ili ekonomskog usmjerenja
 • dvije (2) godine radnog iskustva na sličnim poslovima
 • poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje – MS Office paket (Word, Excel, Power point)
 • aktivno korištenje jednog stranog jezika

Prednosti

 • samostalnost u radu
 • komunikativnost
 • odgovornost
 • poduzetnički duh
 • poznavanje javne nabave
 • aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu
 • sposobnost planiranja i organiziranja
 • vještina komuniciranja i fleksibilnost
 • vozačka dozvola B- kategorije
 • spremnost na poslovna putovanja

Vrsta zaposlenja: Radni odnos na određeno vrijeme

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Životopis s kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a
 • Preporuke (ako ih ima)
 • Dokaz o zadovoljavanju uvjeta i ostalih zahtjeva iz ovog natječaja

Natječaj je otvoren od 23.08.2019. do 30.08.2019. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto Voditelj komercijalnih poslova“ , osobno ili poštom. Prijave se zaprimaju do 30.08.2019. godine do 15,00 sati bez obzira na način dostave.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Direktor:

Alen Udovič, mag.oec.

——————————————————————————————————————————————————————–

Goranski sportski centar d.o.o., Školska 24, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

KNJIGOVOĐA

– 1 IZVRŠITELJ –

Opis radnog mjesta:

 • Vođenje knjigovodstva,
 • Ostali administrativni poslovi.

Uvjeti za radno mjesto:

 • SSS, VŠS/bacc. – poželjno ekonomsko usmjerenje,
 • 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
 • Poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje te MS Office paketa,
 • Odgovornost,
 • Komunikativnost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu,
 • Kratak životopis sa kontakt podacima,
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi,
 • Presliku osobne iskaznice,
 • Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ispis staža).

Natječaj je otvoren do 14.01.2019. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6, 51 300 Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto knjigovođa“, osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

——————————————————————————————————————————————————————–

Goranski sportski centar d.o.o., Školska 24, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK
– VIŠE IZVRŠITELJA

Opis radnog mjesta:
– održavanje skijališta i žičara,
– rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima.

Uvjeti za radno mjesto:
– NKV,SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka,
– Vozačka dozvola B- kategorije,
– Komunikativnost,
– Odgovornost.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– Zamolbu,
– Kratak životopis sa kontakt podacima,
– Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi,
– Presliku osobne iskaznice,
– Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a.

Natječaj je otvoren do 16.11.2018.godine.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6, 51300 Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto na RSRTC Platak“ , osobno ili poštom.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Telefon
Fax:

Goranski sportski centar d.o.o
Skip to content