Ostali natječaji

PRAVILA PRIVATNOSTI

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

 IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK – VIŠE IZVRŠITELJA

Opis radnog mjesta:

 • održavanje skijališta i žičara, prodaja karata, drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva i voditelja RSRTC Platak;
 • rad u posebnim uvjetima (hladnoća), rad u smjenama, vikendom i praznicima.

Uvjeti za radno mjesto:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren do 27. listopada 2021. godine odnosno do popunjenja radnih mjesta.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto na RSRTC Platak“, osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

———————————————————————————————————————————————————–

ZAKUP

———————————————————————————————————————————————————–

Delnice, 8.1.2021.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO  IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

 IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

 • VIŠE IZVRŠITELJA

Opis radnog mjesta:

 • održavanje skijališta i žičara, prodaja karata, drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva i voditelja RSRTC Platak;
 • rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima

Uvjeti za radno mjesto:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren do 15.1.2021. godine odnosno do popunjenja radnih mjesta.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto na RSRTC Platak“ , osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

———————————————————————————————————————————————————–

Delnice, 9.11.2020.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO  DOMAR – RADNIK NA ODRŽAVANJU OBJEKATA

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

DOMAR – RADNIK NA ODRŽAVANJU OBJEKATA

 • JEDAN IZVRŠITELJ

Opis radnog mjesta:

 • održavanje objekata kojima Društvo upravlja i okoliša objekata, prodaja karata, drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva i voditelja održavanja;
 • rad u smjenama, vikendom i praznicima

Uvjeti za radno mjesto:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren do 16.11.2020. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto domara – radnika na održavanju objekata“ , osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

———————————————————————————————————————————————————–

Delnice, 9.11.2020.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO  IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

 IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

 • VIŠE IZVRŠITELJA

Opis radnog mjesta:

 • održavanje skijališta i žičara, prodaja karata, drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva i voditelja RSRTC Platak;
 • rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima

Uvjeti za radno mjesto:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren do 16.11.2020. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto na RSRTC Platak“ , osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

 ———————————————————————————————————————————————————–

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO  IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

 IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

 • VIŠE IZVRŠITELJA

Opis radnog mjesta:

 • održavanje skijališta i žičara, prodaja karata, drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva i voditelja RSRTC Platak;
 • rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima

Uvjeti za radno mjesto:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren do 11.11.2019. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto na RSRTC Platak“ , osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

———————————————————————————————————————————————————–

Na temelju članka 423. Zakona o trgovački

Na temelju članka 423. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na sjednici održanoj 24.10.2019. godine donosi odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto direktora Goranskog sportskog centra d.o.o. i objavljuje:

NATJEČAJ

za imenovanje direktora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

Kandidat za radno mjesto direktora mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS/mag./struč.spec.- završen integrirani sveučilišni studij, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij pravnog ili ekonomskog usmjerenja
 • tri (3) godine iskustva na rukovodećem radnom mjestu,
 • poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje,
 • poznavanje jednog stranog jezika.

Za direktora Društva ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Uz prijavu na natječaj, kandidat je dužan priložiti:

 • životopis s naglaskom na organizacijske sposobnosti,
 • izvornik ili presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvornik ili presliku domovnice i/ili osobne iskaznice,
 • izvornik uvjerenja/potvrde poslodavca kojom dokazuje 3 godine iskustva na rukovodećem radnom mjestu,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • izvornik ili presliku uvjerenja/potvrde ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računalnom programu za uredsko poslovanje,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika s priloženim dokazom,
 • program rada i razvoja Goranskog sportskog centra d.o.o. za naredno mandatno razdoblje.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Direktor Društva imenuje se na razdoblje od 4 godine. Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova direktora.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se, preporučeno poštom ili osobno, u roku 15 dana od dana objave natječaja, zaključno sa danom 08.11.2019. godine, na adresu:

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, 51 300 Delnice, s naznakom ”Prijava na natječaj za imenovanje direktora – ne otvarati”.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Odluka o imenovanju direktora donijeti će se najkasnije u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj i ista će se dostaviti svim kandidatima koji su ispunjavali formalne uvjete propisane natječajem.

———————————————————————————————————————————————————–

Delnice, 26.09.2019.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO  IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište.Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

 IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK

 • VIŠE IZVRŠITELJA

Opis radnog mjesta:

 • održavanje skijališta i žičara, prodaja karata, drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva i voditelja RSRTC Platak;
 • rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima

Uvjeti za radno mjesto:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren do 04.10.2019. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto na RSRTC Platak“ , osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

———————————————————————————————————————————————————–

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO : VODITELJ KOMERCIJALNIH POSLOVA

Goranski sportski centar d.o.o. Delnice, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

VODITELJ KOMERCIJALNIH POSLOVA

 • Jedan (1) IZVRŠITELJ

Opis radnog mjesta:

 • voditi komercijalnu strategiju
 • komunicirati i razgovarati sa klijentima
 • voditi brigu o imovini
 • voditi prodaju putem odnosa s klijentima
 • poboljšavati učinkovitost Društva
 • voditi i razvijati ekonomsku aktivnost,
 • administrativni poslovi,
 • nabava i prodaja
 • drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva

Uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag./struč.spec. – završen integrirani sveučilišni studij, preddiplomski, diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog ili ekonomskog usmjerenja
 • dvije (2) godine radnog iskustva na sličnim poslovima
 • poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje – MS Office paket (Word, Excel, Power point)
 • aktivno korištenje jednog stranog jezika

Prednosti

 • samostalnost u radu
 • komunikativnost
 • odgovornost
 • poduzetnički duh
 • poznavanje javne nabave
 • aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu
 • sposobnost planiranja i organiziranja
 • vještina komuniciranja i fleksibilnost
 • vozačka dozvola B- kategorije
 • spremnost na poslovna putovanja

Vrsta zaposlenja: Radni odnos na određeno vrijeme

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Životopis s kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a
 • Preporuke (ako ih ima)
 • Dokaz o zadovoljavanju uvjeta i ostalih zahtjeva iz ovog natječaja

Natječaj je otvoren od 23.08.2019. do 30.08.2019. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto Voditelj komercijalnih poslova“ , osobno ili poštom. Prijave se zaprimaju do 30.08.2019. godine do 15,00 sati bez obzira na način dostave.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Direktor:

Alen Udovič, mag.oec.

——————————————————————————————————————————————————————–

Goranski sportski centar d.o.o., Školska 24, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

KNJIGOVOĐA

– 1 IZVRŠITELJ –

Opis radnog mjesta:

 • Vođenje knjigovodstva,
 • Ostali administrativni poslovi.

Uvjeti za radno mjesto:

 • SSS, VŠS/bacc. – poželjno ekonomsko usmjerenje,
 • 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
 • Poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje te MS Office paketa,
 • Odgovornost,
 • Komunikativnost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu,
 • Kratak životopis sa kontakt podacima,
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi,
 • Presliku osobne iskaznice,
 • Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ispis staža).

Natječaj je otvoren do 14.01.2019. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6, 51 300 Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto knjigovođa“, osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

——————————————————————————————————————————————————————–

Goranski sportski centar d.o.o., Školska 24, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

IZVRŠNI RADNIK NA RSRTC PLATAK
– VIŠE IZVRŠITELJA

Opis radnog mjesta:
– održavanje skijališta i žičara,
– rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima.

Uvjeti za radno mjesto:
– NKV,SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka,
– Vozačka dozvola B- kategorije,
– Komunikativnost,
– Odgovornost.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– Zamolbu,
– Kratak životopis sa kontakt podacima,
– Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi,
– Presliku osobne iskaznice,
– Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a.

Natječaj je otvoren do 16.11.2018.godine.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6, 51300 Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto na RSRTC Platak“ , osobno ili poštom.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Telefon
Fax:

Goranski sportski centar d.o.o
Skip to content